Технолошки факултет Универзитета у Бањој Луци

Contemporary Materials 2015 - Savremeni Materijali > Радови

УТИЦАЈ СЕРИЈА ПРАЊА НА ОШТРИНУ ШТАМПЕ СИТО ШТАМПАНИХ ТЕКСТИЛНИХ МАТЕРИЈАЛА

Аутори:
Mladen Stančić, Технолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Апстракт:
Квалитет штампе укључује постизање жељене репродукције боја и адекватне репродукције елемената слике. Такође, од квалитета штампе зависи и способност отиска да задржи почетни изглед и након вањских утицаја, поготово код штампе на текстилним материјалима. У овом раду анализирани су текстилни материјали штампани сито техником штампе. Одштампани узорци изложени су серији прања, при чему су узорци испитивани након I, V и X прања. Истраживањем је примарно упоређивана промјена елемената оштрине штампе, попут модулационе функције преноса (MTF) и репродукције текста. Сагледавањем добијених резултата може се закључити да процес прања штампаних текстилних материјала утиче на оштрину штампе, те да повећањем броја прања долази до пада квалитетa штампе.

Кључне речи:
штампани текстилни материјали, сито штампа, серије прања, MTF, репродукција текста,штампани текстилни материјали,сито штампа,серије прања,MTF,репродукција текста

Тематска област:
СИМПОЗИЈУМ А - Наука материје, кондензоване материје и физикa чврстог стања

Начин презентације:
Није одабрана

Датум:
03.06.2015.

Конференцијa:
Contemporary Materials 2015 - Savremeni Materijali